Vol 20 (2015)

20th International Forestry and Environment Symposium 2015

DOI: https://doi.org/10.31357/fesympo.v20i0

Table of Contents

Articles

W.A.M.A Wijesekara, P.M. Manage
PDF
J.A.M. Wijeratna, M.W. Jayaweera, J.M.A. Manatunge, W.B. Gunawardana, A.A.S.U. Gunarathna, M.I. Sudasinghe
PDF

Forestry and Natural Resource Management

I.S. Ileperuma Arachchi, S. Wickramasinghe
PDF
M.M.K. Peiris, T.H.P.S. Fernando, D. Gunawardana, E.A.D.N. Nishantha, G.P.W.P.P. Seneviratne
PDF
M.G.T. Pabasara, P.K.P. Perera, N.P. Dayawansa
PDF
S. Ajmal Khan, P.S. Lyla, T. Sudhagar, S. Manokaran
PDF
R.R.M.K.P Ranatunga, P.D.R.S. Pethiyagoda
PDF
N. Krishnapillai, R.S.W. Wijeratnam
PDF
P. Shreeganesh, S. Goodacre, G. Kanapathy
PDF
S.S. Marasinghe, P.K.P. Perera, N.P. Dayawansa
PDF
C. Siriwardhana, R.R.M.K.P Ranatunga
PDF
D.M.S.S. Karunarathna, W.M.S. Botejue, D.E. Gabadage
PDF
M.A.B.N. Gunarathne, I.U. Kariyawasam, S.C.K. Rubasinghe
PDF
H.B.U.G.M. Wimalasiri, D.C.T. Dissanayake
PDF
I. Ariff, S. Mohamed
S.A.H.P. Sudasinghe, L.D.C. Peiris
PDF
A. Perumal, P. Chellaiah, S. Rao
PDF
H.D.D.C. Gunasekara, W.A.D. Mahaulpatha
PDF
S.M.D. Athukorala, T.P. Kumara
PDF
N.N. Punchihewa
PDF
M.M.K.I. Marasinghe, R.R.M.K.P. Ranatunga, A.C. Anil, R.L. Weerasinghe
PDF
H.K.S. De Zoysa, T.V. Sundarabarathy
PDF
D. Chathuranga, K.B. Ranawana, C.S. Wijesundara, D. Jayasinghe
PDF
I. Ariff
PDF
R.L. Jayaratne, I.C. Perera, D.W. Weerakoon, S.W. Kotagama
PDF
W.H.M.S.N. Weerasinghe, B.M.P. Singhakumara
PDF
P.H.S.P. Chandrasiri, W.A.D. Mahaulpatha
PDF
G. Ananthan, A.S. Prabhu, R. Sathishkumar, C. Stalin
PDF
W.H.D.U Pushpakumari, S. Geekiyanage
PDF
M.G.C. Sooriyabandara
PDF
P. Perera, T. Somarathne
PDF
H.P.S.U. Chandrarathna, T. Priadarshana, H.B. Asanthi
PDF
M. Perera, S. Wickramasinghe
PDF
A.L. Sandika
PDF
P.G.A.L. Kumara, S.M.C.U.P. Subasinghe
PDF
D.M.S.L.B. Dissanayake
PDF
G.Y. Liyanage, P.M. Manage, P.M. Manage
PDF
S.M.C.U.P. Subasinghe, K.A.J. Erandaka
PDF
H. Ranasinghe
PDF
P.W. Wakista, P.N. Dasanayaka, R.J. Illeperuma, S.A.C.N. Perera
PDF
A.M.H.L. Aththanayake, W.A.R.T.W. Bandara
PDF
T.D. Fernando, H. Amarasekera
PDF
L.K.I. Madushani, K.V.V.S. Kudaligama, P.E. Kaliyadasa, K.M.E.P. Fernando, H.M.R. Premasiri
PDF
K.P. Millaniyage, S.M.C.U.P. Subasinghe, D.S. Hettiarachchi
PDF
H.I.D. Hitihamu, S.M.C.U.P. Subasinghe, K.M.E.P. Fernando
PDF
W.N.H. de Alwis, S.M.C.U.P. Subasinghe, D.S. Hettiarachchi
PDF
A.A.P. Dias, K.M.E.P. Fernando, S.M.C.U.P. Subasinghe
PDF
S.A.Y. Medhavi, S.M.C.U.P. Subasinghe, D.S. Hettiarachchi
PDF
E.M.B.M. Karunathilake, H.S. Amarasekera, M.C. Dewendra
PDF
P.K.N.N. Sandamali, T.H.P.S. Fernando, G. Chandrasena, D. D. Siriwardane
PDF
N. Jayakodiarachchi, C. Jayaweera
PDF
G.Y. Liyanage, P.M. Manage
PDF
K.A.R.K. Kodituwakku, M.D.M.D.W.M.M.K. Yatawara
PDF
D.S. Munasinghe, P.G.R.N.I. Pussella, M.D.E.K. Gunathilaka
PDF
S. Idroos, P.M. Manage
PDF
A.T. Cooray, T. De Fonseka, S.P. Deraniyagala
PDF
F.H.A. Shibly, S.S. Thelijjagoda
PDF
A.H.G.S. Udari, I. Wickramasinghe, M.V.E. Attygalle
PDF
R.G.N. Lakshman, V.H.L. Rodrigo, K.V.V.S. Kudaligama, P.I. Yapa, R.P.S. Randunu
PDF
W.R. Edirisinghe, S. Somarathna, B.C.L. Athapattu
PDF
D.T. Gunawardana, M.K.T.K. Amarasinghe, H.K.M.S. Kumarasinghe, G.A.H. Galahitigama
PDF
P.D.C. Padukkage, S. Geekiyanage
PDF
T.W.G.F.M. Nijamdeen, K.C. Weerakoon, G. Ellepola
PDF
A. Thotagamuwa, C. Dangalle, N. Pallewatta, E. Lokupitiya
PDF
B. Nirooparaj, K. Krishnanantham, G. Puveenthiraraja, A. Arulananthan
PDF
A. Bandula, A. De Silva, P. Oreiley, A.S. Karunarathne
PDF
P. Anantharaman, A. Hemalatha, M. Suresh
PDF
G.W.R.W.M.R.M.W.K. Kirinde, M.I.M. Mowjood, N.D.K Dayawansa
PDF
T. Siriwardana
PDF
D. Bopearachchi, S. Wickramasinghe
PDF
D.N.M. Dissanayaka, D.P. Seneviratne, P. Weligamage
PDF
H.K.I. Madushani, T.H.P.S. Fernando, R.L.C. Wijesundara, P. Senaviratne
PDF
L. Senadheera, H. Ranasinghe, H. Amarasekera, S. Wahala
PDF
R.M.S.S. Sanjeewani, L. Manawadu
PDF
M.A.D. Samanmali, S.P.M. Siriwardane
PDF
H. Ranasinghe, H. Gammanpila
PDF
L.W. Kodithuwakku Arachchige, N.J.G.J. Bandara, A.G.T. Sugathapala
PDF
W.A.J.M. De Costa, G. Murray Tortarolo, A. Harper, S. Sitch
PDF
M.A.D. Prasadi, D.T. Jayawardana
PDF
A.A.S.D. Dias, D.T. Jayawardana
PDF
P. Jayasingha, G. Jayathissa, R.M.S. Bandara, W.S. Weliange, R.A.L. Osborne, A.S. Dandeniya, A.K.P.P. Algiriya, S. Senanayake, M. Champika, N.S. Prasannajith
PDF
P. Dilani, D.T. Jayawardana, D.T. Udagedara
PDF
G.M. Bandaranayaka, T. Kandambige, R.N. Gamachchige
PDF
R.P.S.K. Rajapaksha, S.D. Saputhanthri, R.R. Ratnayake, S.K. Gunathilake, H.M.S.P. Madawala
PDF
D.D.B. Silva, P.M. Manage
PDF
S.N.B.G.L.D. Kumara, D.M.S. Duminda, J.P.H.U. Jayaneththi
PDF
L.E. Vithanage, J.T. Cooray, A.R. Kumarasinghe
H.D.P. Sumanapala, S.W. Kotagama, P.K.P. Perera, N.W.K. Galahitiyawe, D.A.C.S. Suranga
PDF
N. Perera, S.W. Kotagama
PDF
H.I.G.C. Kumara
PDF
S.M. Imbulana, W.B. Gunawardana, M.W. Jayaweera, J.M.A. Manatunge, A.A.S.U. Gunarathna, M.I. Sudasinghe
PDF
D. Senaratna, M.M.K. Premakumara, U. Gamage
PDF
M.A.C. Lakmini, U.A.D.P. Gunawardena
PDF
V.P.I.S. Wijeratne
PDF
G.I.D.I. Udani
PDF
S.M.P.A. Koliyabandara, N.J.G.J. Bandara, M. Jayaweera
PDF