Vol 21 (2016)

21st International Forestry and Environment Symposium 2016

DOI: https://doi.org/10.31357/fesympo.v21i0

Table of Contents

Forestry and Natural Resource Management

K.R.V. Bandara, C. Padumadasa, L.D.C. Peiris
PDF
S.M.C.U.P. Subasinghe, D.S. Hettiarachchi
PDF
J.G.C. Hansika, M.D.S.T. De Croos
PDF
A.A.P. Dias, K.M.E.P. Fernando
PDF
S.R.A.S. Daraniyagala, R.N. Attanayake
PDF
P. Dinesh, T. Ramanathan
PDF
S.V. Withanage, T.H.P.S. Fernando, S.M.C.U.P. Subasinghe
PDF
T. Venukasan, H.S. Amarasekera
PDF
M.P.D. Lanka, S.M.C.U.P. Subasinghe, A.M.W.K Senevirathna, N.M.C. Nayanakantha
PDF
P.G.R. Dharmaratne
PDF
N.S. Abeysingha, J.P.H.U. Jayaneththi, E.J. Kosgollegedara, S. Hammer
PDF
S.G.R. Jayawardhane, P.N. Yapa
PDF
Y.N.S. Wijewardana, H. Kuroki, K. Kawamoto, S. Hiradate, K. Muller, B.E. Clothier, K. Mason, R. Simpson, T. Komatsu
PDF
M.A.P.C. Piyathilaka, K.H. Tennekoon, B.G.D.N.K. De Silva, P.M. Manage
PDF
R H.K. Rathnappriya, C.M. Navaratne, U. Rathnayake
PDF
M.C.K. Amarasiri, P. Godakumbura, M.A.B. Prashantha
PDF
M.M.M. Najim, N. Moragoda
PDF
P.V.D. Dilani, C.M. Nanayakkara, D.N. Sirisena
PDF
W.M.C.J. Wijekoon, S.D. Wanniarachchi, U.I. Samarawickrama
PDF
R.T. Ediriweera, P.L.A.T. Cooray, S.S.L.W. Liyanage
PDF
V. Arjune, D. Dawa
PDF
K.T. Kosvinna, E. Lokupitiya
PDF
B.C.L. Athapattu, H.M.S.S. Sandarekha, P.A.K. Sameera, G.L. Jayathunga, G.A.A.U. Perera, S.L.N. Niroshani
PDF
T.B.D.T. Samaranayake
PDF
B.C.L. Athapattu, G.L.E.P. Perera, H.K.M. Perera, G.C.R. Dayarathna, P.K.C. De Silva, M. Vithanage, G.A.A.U. Perera
PDF
P.L.A.T. Cooray, S.P. Deraniyagala
PDF
D.H. Perera, J.A. Liyanage
PDF
I.A.A.M. Fernando, D.M.S.H.K. Ranasinghe, P.M.P. Udayakantha, W.M.P. Bandara
PDF
R.M.T.D. Madusanka, D.T. Jayawardana, R.M.N.P.K. Jayasinghe
PDF
Abeysinghe L.S., Pathirana S., Kumara M.
PDF
Jayaneththi J.P.H.U.
Abeysinghe L.S.
PDF
Lakshmi J.W.P.H., Abeysinghe D.C., Rathnayake R.M.D., Dharmadasa R.M.
Dilanjani H.U.K., Ranagalage M.M.
PDF
Mapa M.H.M.N., Damunupola J.W., Jayasundera A.C.A.
PDF
Bandara K.R.V., Padumadasa C., Peiris L.D.C.
PDF
Silva M.K.R., Wijesundara R.L.C., Fernando T.H.P.S., Tennakoon B.I., Wijekoon W.M.S.P.
PDF

Waste Management and Pollution Control

N. Goto
PDF
N. Jain
PDF
F.R. Nuryadin, M. Iskandar, F.R. Nuryadin, B.D.H. Afaf
PDF
V. Narayanan, S. Pitchai
PDF
S.R. Sruthi, D. Ramar, S. Pitchai
PDF
K. Murugaiyan
PDF
N.P.L. Palliyaguru, P.M. Jayaweera
PDF
N.S.B.M. Atapattu, W.W.D.A. Gunawardana, L.M. Abeywickrama, M. Munasinghe
PDF
W.B.M.A.C. Bandara, K.T. Ariyawansha, C.P. Rupasinghe
PDF
G.Y. Liyanage, P.M. Manage
PDF
E.M.M.S. Ekanayake, P.M. Manage
PDF
P.P. Manamendra
PDF
U.T. Karunarathne, C.M. Nanayakkara
PDF
W.P.M.A. Wijayawardhana, B.C.L. Athapattu, A.K. Karunarathna
PDF
P.W.D.S.S. Wijerathne, D.M.N. Senanayake, S. Gamage, A.N. Jayakody
PDF
B.C.L. Athapattu, T.W.L.R. Thalgaspitiya, U.L.S. Yasaratne, M. Vithanage
PDF
W.A.M.A. Wijesekara, W.M.D.N. Wijeyaratne, P.M. Manage
PDF
P.N. Dadigamuwa, N.J.G.J. Bandara, C.D.K. Pathirana, N. Mannapperuma
PDF
Nayanthika I.V.K., Jayawardana D.T.
PDF
N. Goto
N. Jain
F.R. Nuryadin, F.R. Nuryadin, M. Iskandar, B.D.H. Afaf
PDF
V. Narayanan, S. Pitchai
PDF
S.R. Sruthi, D. Ramar, S. Pitchai
PDF
K. Murugaiyan
PDF
N.P.L. Palliyaguru, P.M. Jayaweera
PDF
P.N. Dadigamuwa, N.J.G.J. Bandara, C.D.K. Pathirana, N. Mannapperuma
PDF
N.S.B.M. Atapattu, W.W.D.A. Gunawardana, L.M. Abeywickrama, M. Munasinghe
PDF
W.B.M.A.C. Bandara, W.B.M.A.C. Bandara, K.T. Ariyawansha, C.P. Rupasinghe
PDF
P.A.H. Weerawardana, H.L.A. Prasadi, R.A. Jayasinghe
PDF
G.Y. Liyanage, P.M. Manage
PDF
E.M.M.S. Ekanayake, P.M. Manage
PDF
L.L.U. Mandakini, N. Mannapperuma, Bandara N.J.G.J., Silva K.D.C.C.J., Perera M.T.C.
PDF
P.P. Manamendra
PDF
Perera K.K.W., Bandara N.J.G.J., Jayaweera M.W.
PDF
U.T. Karunarathne, C.M. Nanayakkara
PDF
W.P.M.A. Wijayawardhana, B.C.L. Athapattu, A.K. Karunarathna
PDF
P.W.D.S.S. Wijerathne, D.M.N. Senanayake, S. Gamage, A.N. Jayakody
PDF
Danushika U.A.A.G., Bandara N.J.G.J., Rupasinghe S.K.L.S.
PDF
P.W.D.S.S. Wijerathne, D.M.N. Senanayake, S. Gamage, A.N. Jayakody
PDF
Sirikumara K.J.
PDF
B.C.L. Athapattu, T.W.L.R. Thalgaspitiya, U.L.S. Yasaratne, M. Vithanage
PDF
W.A.M.A. Wijesekara, W.M.D.N. Wijeyaratne, P.M. Manage
PDF

Biodiversity Conservation and Management

A. Rajasuriya
PDF
D. Newsome
PDF
N Perera
PDF
A.M.K.H. Gunathilake, W.U. Chandrasekara
PDF
S.M.S. De Silva, W.U. Chandrasekara
PDF
J. Perez-Moreno, F Hernandez-Santiago, M. Martínez-Reyes
PDF
S.A. Khan, P.S. Lyla, K. Khadharsha
PDF
J. Jayapraba, M.S. Muthu, A.C.R. Sathya
PDF
R.V. Viki, A.C.R. Sathya, M.S. Muthu
PDF
H.I.G.C. Kumara, H.I.G.C. Kumara, K.H.A.D.D.M Kodithuwakku, G.P.G.Y Dananjanie, W.S Wijesinghe, A.U. Rathnayake
PDF
A.V.A. Karunarathna, N.N. Wijayawardene, H.L.D. Weerahewa, K.D. Hyde
PDF
W.S. Weliange
PDF
I.U. Kariyawasam
PDF
R. Packiyanathan, C.S. Wijesundara
PDF
D.E. Gabadage, D.M.S.S. Karunarathna, S.M. Henkanaththegedara, W.M.S. Botejue, M.B. Madawala, T.D. Surasinghe
PDF
H.B. Jayasiri, D.D.G.L. Dahanayaka, K. Arulananthan
PDF
P.C. Wijepala, G. Seneviratne, H.M.S.P. Madawala, K.M.G.G. Jayasuriya
PDF
R.M. Jayasundara, R.R.M.K.P. Ranatunga
PDF
N.D. Ekanayake, S.M.D.A.U. De Alwis
PDF
T.A.H.D.G. Jayathilake, M.A.G.D. Mallawaarachchi, P.M.C.S. De Silva, L.D.C. Peiris
PDF
P.H.S.P. Chandrasiri, W.D.S.C. Dharmarathne, W.A.D. Mahaulpatha
PDF
W.I.N.S. Senevirathne, P.L. Hettiarachchi
PDF
C.G. Manawaduge, D.M.D. Yakandawala
PDF
W.M.T.M. Walisundara, A. Jayasinghe, H.B. Asanthi
PDF
P.K.P. Perera, I.U. Kariyawasam
PDF
H.B.U.G.M. Wimalasiri, S.U.P. Jinadasa, D.C.T. Dissanayake
PDF
W.N.C. Priyadarshani, J.A.C. Prasad, R.R.M.K.P. Ranatunga, H.B. Jayasiri
PDF
T.W.G.F.M. Nijamdeen, K.C. Weerakoon, G.C.P. Diyes
PDF
G.D.T. Perera, D. Weerakoon
PDF
W.A.L. Kanthika, K.A.J.M. Kuruppuarachchi, M.C.M. Dharmasena, M.G. Cooray
PDF
M.M.K.I. Marasinghe, R.R.M.K.P. Ranatunga, A.C. Anil
PDF
R.R.M.K.P. Ranatunga, R. Weerasinghe, J.A.C. Prasad, P.D.R.S. Pethiyagoda
PDF
M.P. Gunawardena
PDF
K.V.D.H.R. Karawita, P.K.P. Perera, M.G.T. Pabasara
PDF
G.K.A.L Dilhari, B.M.P. Singhakumara
PDF
M.P. Gunawardena
PDF
K.V.D.H.R. Karawita, P.K.P. Perera, M.G.T. Pabasara
PDF
G.K.A.L. Dilhari, B.M.P. Singhakumara
PDF

Climate Change

G.M.T.S. Fernando
PDF
B.D. Madurapperuma, K.A.J.M. Kuruppuarachchi, W.N. Herath, L. Wijayathunga, T. Ranaweera, R. Sirimanna, A.R. Sumanarathna
PDF
D.A.K Subhashinie, V.R.S. Peiris
PDF
J.M.S.B. Jayasundara, M.M.T.D. Kasthuri
PDF
K.K.W.T. Madushika, P.D. Dayananda, H.S.D. Fernando, A.L. Fernando, H. De Silva, L. Nanayakkara, B.G.D.N.K. De Silva
PDF
K.G.A.P.K. Amarasinghe, C.S. Ranasinghe, D.C. Abeysinghe, A.A.F.L.K. Perera
PDF
U.M. Abeysinghe, J.M.A. Manatunge
PDF
S. Idris, L.M. Dharmasiri
PDF
S. Pitchai, D. Ramar, R. Kumaravel
PDF

Environment Friendly Technologies and Green Solutions

R.P. Vlosky
PDF
C.S. Kandapola
PDF
V.R.S. Peiris
U.G.S. Wijayapala, V.R.S. Peiris
PDF
P. Dunuwila, V.H.L. Rodrigo
PDF
S.M.D.T. Samarakoon, P.N. Yapa
PDF
H.U.C.P. Hewawasam, Bandara J.M.S.J., S.C. Wirasinghe
PDF
S. Marks, C.D. Jayaweera
PDF
P.T.N. Dhanushika, H.S. Jayasinghearachchi
PDF
A.G.W.U. Perera, M.M.S.C. Karunaratne, S.D.M. Chinthaka
PDF
A.G.W.U. Perera, M.M.S.C. Karunaratne, S.D.M. Chinthaka
PDF
D.P. Egodage, H.T.S. Jayalath, A.M.P.B. Samarasekara, D.A.S. Amarasinghe
PDF
K.M.E. Udadini, W.A.R.T.W. Bandara
PDF
F.S. Idroos, P.M. Manage
PDF
W.A.R.T.W. Bandara
PDF
R. Rohini, S. Jayalakshmi
PDF
V. Kalaiselvi, S. Jayalakshmi
PDF
H.L.A. Prasadi, P.A.H. Weerawardana, R.A. Jayasinghe
PDF
C.D. Udawattha, R.U. Halwatura
PDF
W.M.P.S.B. Wahala, H. Siriwardana, D.K.L. Senadheera
PDF

Socio-Economics of Natural Resources

R. Premasiri, T. Dahanayake, S. Tennakoon
PDF
M.G.Y.L. Mahagamage, S.D.M. Chinthaka, P.M. Manage
PDF
C. Periyasamy, P.V. Subba Rao, P. Anantharaman
PDF
P. Anantharaman, C. Periyasamy, P.V. Subba Rao
PDF
S. Shabbir
PDF
K.A.U. Kumarathunga, T.G.S.L. Prakash, P.K.P. Perera
PDF
P.S.R. Guruge, K.R.H.M. Ranjan, U.K. Jayasinghe-Mudalige, D. Weerakoon
PDF
C.T. Jayaratne, M.P. Wattage, W. Rev. Wimalaratana
PDF
R.T. Sambandam
PDF
S.D. Illesinghe, U.A.D.P. Gunawardena
PDF
G.K. Udugama, U.A.D.P. Gunawardena
PDF
G.N. Chandrasiri, U.A.D.P. Gunawardena
PDF