2007

Proceedings of the 12th International Forestry and Environment Symposium, 2007, Kalutara

DOI: https://doi.org/10.31357/fesympo.v12i0

12th Symposium (2007
Theme: GREEN SOLUTIONS
20 November -1 December 2007 at Tangerine Beach Hotel, Kalutara

Table of Contents

Forestry and Natural Resource Management

A K R N Ranasinghe, D S Munasinghe, N M P M Piyasena
K. Geetha
H.I.G.C. Kumara, R. A. W. D. Jayawardena
E.W. Robak, J. Abol
I. M. Ambagahaduwa, I A U N Gunatilleke, G Seneviratne, C V S Gunatilleke
E. S. Elefan
D. Rajasekar, J. Yogalakhsmi
S Manivasakan, A K Mani, A Balasubramanian, R Santhi, V Karikalan
R.M.M.A. Ratnayake, K. Yakandawala, M.P.I. Senarathne
P K Nanda, B Mohanty
A Dhakal
Subhash Hathurusingha, N. Ashwath
Y Ketipearachchi, K W Ketipearachchi, H A P I P Hettiarachchi
H.I.G.C. Kumara, R. A. W. D. Jayawardena
Neha Bahl, Priti Prasad
S. Sarath Mathilal de Silva
N. A.A.P.Nissanka, L. H.P.Gunartne
K. M.E.P. Fernando
L. M. J. R. Wijayawardhana, Ranjana U. K.. Piyadasa, P. D. Jayasena, P. U. S. Rajapakshe, M. de V. Gunawardene, T. G. N. Jayawardene, K. D. N. Weerasinghe
P. Parasuraman, A. K.Mani
A. E.N. DE ALWIS, J. C. EDIRISINGHE
P Jayasinhe, D Witharana
P G Somarathne, K Jinapala, T Rebecca
H. M.Nawarathna Banda
S. D. Wanniarachchi
K. M. Mohotti, S. P. Nissanka, Y. Weerakkody, A. N. Pinidiya, D. V.C.B. Paulis, J. Sirirwardena
R. U.K. Piyadasa, K. D.N.Weerasinghe, J. A. Liyanage, L. M.J.R. Wijayawardhana, T. H.Y.Dharmasena, K M.S.C.Kumara, W. A.D.C.S.Weerasinghe, D. Maier
L. M. Madadi, M. R.S. Mlozi
R C Wickramasuriya, A K Bregt, H van Delden, A Hagen-Zanker

Waste Management and Pollution Control

N S B M Atapattu
S Liyanage, A A R Amarasinghe
L C Kalutarage, K R R Mahanama
A M N P Attanayaka, S C Wijeyaratne

Plantation Management

D Rajasekar, J Yogalakhsmi
G M Devagiri, T Nethravathi, Sathish Sathish, H S Vasudev
K M T S Jayarathne, S M C U P Subasinghe

Biodiversity Conservation and Management

P Manoharan, T Shripathy
A.LS Nazeema, S.W Kotagama
R. M.Sarath Rajapakshe, M. Sandun, J. Perera, Enoka P. Kudawidanage
M R Wijesinghe
S.C.K. Rubasinghe, D.M.D. Yakandawala, D.S.A. Wijesundara
D.M.S. S. Karunarathna, A.A.T. Amarasinghe
D.D.G.L. Dahanayaka, W.A. Sumanadasa
R.H.G. Ranil, D.K.N.G. Pushpakumara, B.M.L.D.B. Suriyagoda, T. Sivanathawerl, S. Samita
M R Wijesinghe
R. M. C. S. Ratnayake, I A U N Gunatilleke, C V S Gunatilleke

Climate Change

R. Adalarasan, S. Mani, V.Karikalan, S. Manivasakan

Agroforestry and Social Forestry

B Piyadigama, L Kumanayaka, R T Seresinhe, M de S Liyanage