1996

Proceedings of Second Forestry Symposium 1996

DOI: https://doi.org/10.31357/fesympo.v0i0

Theme: Management and Sustainable Utilization of Forest Resources
Kalutara, Sri Lanka

1996

Table of Contents

Forestry and Natural Resource Management

H B Nayakekorala, C M Maddumabandara
PDF
D J Danbury
PDF
H K Gamage, B M P Singhakumara, P M S Ashton
PDF
Anoja WICKRAMASINGHE
PDF
Thosapala Hewage
PDF
D.J. Danbury
PDF
N.K. Batagalle, H.B. Kotagama, D.M.A.H. Senaratne
PDF
Saliya DE SILVA, H.B. Kotagama
PDF
N.D. Ruwanpathiranal, H.S. AMARASEKERA, M.P. de Silva
PDF
N. Shilpa DE SILVA, H.S. Amarasekara
PDF
D. Tilakaratna
PDF
D.M.S.H.K. Ranasinqhe, G.M. Berlyn
PDF
W.T.P.S.K. Senerathl, G.J. Mayhead, D.S. Shaw
PDF
Jayanthi P. Edirisinghe
PDF
K.MA. Bandara
PDF
W.A.J.M. De Costa, K.G.D. Jayaweera
PDF
J. Handawela
PDF
H.B. Nayakekorala, C.M. Madduma Bandara
PDF
M.D.C. Abhayaratna
PDF
J.M. Nimal Chandrasiri, E.R.N. Gunawardana
PDF
R.P.R.U. Rajapaksha, E.R.N. Gunawardena, K.A. Nandasena, P.T.W. Rosier
PDF
M.B.D.P. Gunawardena, E.R.N. Gunawardena, I.R. Calder
PDF
B.M.P. Singhakumara
PDF
H.K. Gamage, B.M.P. Singhakumara, P.M.S. Ashtorr
PDF
Ranjan Attygalle
PDF
J.M.D.T. Everard, M. Katz
PDF
S.M. Solangaarachchi, L. R. Jayasekera
PDF
M.G. Punyalal, D.M.S.H.K. Ranasinghe
PDF
M.P. de Silva
PDF
Channa N.B. Bambaradeniya, Kithsiri B. Ranawana
PDF
M.D.P. Samarasinghe, P. Paranagama, S. Veediyabandara
PDF
H.M.P.B. Vidyarathnel, D.M.S.H.K. Ranasinghe, M. Panapitiya
PDF
W.S.K. Pathirathne, D.M.S.H.K. Ranasinghe, K. Deheragoda
PDF

Plantation Management

D Thilakaratna
PDF

Agroforestry and Social Forestry

N.K. Batagalle, H.B. Kotagama, D.M.A.H. Senaratne
PDF