2006

Managing Natural Resources Towards Sustainable Development

DOI: https://doi.org/10.31357/fesympo.v0i0

Table of Contents

Forestry and Natural Resource Management

S. M. C. U. P. Subasinghe
PDF
M. A. Nafees, S. M. C. U. P. Subasinqhe
PDF
L. H. P. Gunaratne, T. N. Subramanium
PDF
S. A. L. P. Silva, H. S. Amarasekera
PDF
I. D. Welivita, S. M. C. U. P. Subasinghe
PDF
W. M. P. S. B. Wahala, W. A. J. M. De Costa, D. M. S. H. K. Ranasinqhe
PDF
L. Kumanayaka, T. Seresinhe, M. De S. Liyanage, I. Pathirana
PDF
S. Arulmageswaran, I. M. N. Chandrasiri, J. V. Culas
PDF
B. M. D. C. Balasooriya, V. H. L. Rodriqo, S. M. M. Iqbal, D. V. S. de S. Garnaqe
PDF
T. U. K. Silva, S. M. C. U. P. Subasinqhe, V. H. L. Rcdrlqo
PDF
I. R. Palihakkara, B. G. D. lldesh, P. W. D. Vlthanaqe
PDF
K. I. A. Kothalawala, D. K. N. G. Pushpakumara, T. Sivananthwerl
PDF
K. I. A. Kothalawala, D. K. N. G. Pushpakumara, T. Sivananthwerl
PDF
D. Senaratna, N. S. B. M. Atapattu, W. G. D. Lakmini, W. I. R. Palihakkara, B. Piyadigama, C. C. Senaratne
PDF
E. S. Munasinghe, V. H. L. Rodriqo, P. K. W. Karunathilaka, U. A. D. P. Gunawardena
PDF
I. R. Palihakkara, B .G .D . lldesh, P. W. D. Vlthanaqe
PDF
K. I. A. Kothalawala, D. K. N. G. Pushpakumara, T. Sivananthwerl
PDF
H. I. G. C. Kumara
PDF
D. Senaratna, N. S. B. M. Atapattu, W. G. D. Lakmini, W. I. R. Palihakkara, B. Piyadigama, C. C. Senaratne
PDF
P. L. A. G. Alwis, L. W. S. Pemasiri, W. S. K. Rathnayake
PDF
P. L. A. G. Alwis, L. W. S. Pemasiri, K. P. W. Lakmal
PDF
O. P. G. Pushpakumari, K. P. D. Slrlwardhane, R. H. M. K. Ratnayake
PDF
M. K. N. Kumari, C. M. Navaratne
PDF
A. N. F. Perera, A. N. K. Perera, E. R. K. Perera
PDF
C. P. Rupaslnqhe, H. P. W. Jayasuriya
PDF
M. K. T. K. Amarasinghe, I. R. Palihakkara, M. de S. Liyanage
PDF
P. G. R. N. I. Pussella, R. M. K. G. S. P. B. Koswatte, R. K. A. Ariyarathne, D. S. Munasinge, H. R. S. Thilakarathne, T. M. N. Tennakoon
PDF
R. Santhi, M. Sathiyadevi, A. K. Mani
PDF
A. K. Man, S. Manivasakan, R. Santhi
PDF
M. A. M. Rijas, A. M. T. P. Athauda, P. S. K. Rajapakshe, K. G. M. C. P. B. Gajanayake
PDF
C. P. Herath, F. N. Gichuki
PDF
W. A. J. M. De Costa
PDF
D. N. Koralagama, O. Amarasinghe, D. S. Jayakody
PDF
A. P. Pandey
PDF
H. C. Perera
PDF
K. P. G. W. Senadeera, S. Piyasiri, K. D. W. Nandalal
PDF
L. A. M. C. Amarasekara, D. M. S. H. K. Ranasinghe
PDF
A. K. Hettiarachchi, N. J. G. J. Bandara, J. M. S. J. Bandara
PDF
K. M. Mohotti, N. H. M. S. Chithrapala, S. Subasinghe
PDF
P. S. Warakagoda, D. L. C. Kumari, S. Subasinghe
PDF
P. S. Warakagoda, D. L. C. Kumari, S. Subasinghe
PDF
K. A. L. Priyadarshani, D. B. Kelaniyangoda
PDF
S. Hewage, W. T. P. S. K. Senarath
PDF
K. H. S. Peiris
PDF
K. M. R. T. Wijekoon, W. T. P. S. K. Senarath
PDF
K. K. I. U. Arunakumara, U. Wickramasinghe, B. C. Walpola, S. Subasinghe
PDF
P. S. Warakagoda, D. L. C. Kumari, S. Subasinghe
PDF
A. S. Nissanka, P. Rajapakshs, R. H. M. K. Ratnayake
PDF
R. M. S. S. Rajapaksha, K. P. D. Siriwardana, R. H. M. K. Ratnayake
PDF
R. S. Walgama, P. Senanayake, C. De Seram
PDF
N. Prapurna, M. Vlswanatham
PDF
K. G. S. Nlrbadha, J. A. Uyanage, M. D. Amarasinqhe
PDF
R. C. Watawala, A. P. Mallawatantri, S. Liyanage, J. A. Liyanaqe
PDF
N. D. C. Sirisena, P. A. B. S. Baduwasam, R. A. U. J. Marapana, T. Seresinghe
PDF
N. D. C. Sirisena, P. A. B. S. Baduwasam, R. A. U. J. Marapana, T. Seresinghe
PDF
W. Somasiri, Li Xiufen, Wenquan Ruan, Jian Chen
PDF
W. R. M. N. K. Wickramasinghe, P. N. Dayawansa, M. O. P. de Costa
PDF
K. W. M. Irodanie, A. G. O. H. Senevitathne
PDF
P. G. D. S. Amarasena, K. M. Mohotti, G. Hitinayake
PDF
A. D. T. Liyanage, K. G. S. Jayawardana, R. N. R. Jayaratne, C. K. Amaratunqa, K. R. R. Mahanama
PDF
A. G. Amarananda, N. J. G. J. Bandara
PDF
A. M. N. P. Attanayaka, S. C. Wijeyaratne
PDF
L. C. Kalutarage, K. R. R. Mahanama
PDF
S. Liyanage, A. A. R. Amarasinghe
PDF
N. S. B. M. Atapattu
PDF
A. G. P. Aravlnna, A. M. Mubarak, J. A. Liyanage, S. Liyanage, S. Wickramaratne
PDF
N. Dayaratna, S. Liyanage
PDF
P. A. J. Yapa, A. Silva, W. T. P. S. K. Senarath
PDF
B. W. N. Priyadarshani, S. Senarathne, N. A. K. de Silva, W. G. D. Lakmini
PDF
N. S. B. M. Atapattu, D. Senaratne, N. D. C. Sirisena
PDF
P. Dissanayake, A. Clemett
PDF
M. P. Divya, K. Srinivasan, M. G. Rao
PDF
L. A. C. S. Piyadasa, D. K. Weerakoon, S. W. K. Kotagama
PDF
M. P. Divya, K. Srinivasan, M. G. Rao
PDF
R. A. U. J. Marapana, R. T. Seresinghe
PDF
N. S. B. M. Atapattu, N. D. C. Sirisena
PDF
M. H. A. S. Kumara, W. S. Handapangoda
PDF
B. M. S. Batagoda
PDF
E. B. I. Dayananda, U. A. D. P. Gunawardane
PDF
C. T. Jayaratne, U. A. D. P. Gunawardane
PDF
K. Wickramasinghe, P. Steele
PDF
M. E. IIlipangamuwa, U. K. Jayasinghe-Mudalige
PDF
S. A. G. C. Jayasekara, U. A. D. P. Gunawardena
PDF
R. J. E. Mamiit, K. Wijayaweera
PDF
W. M. C. S. Weerakoon, K. G. M. C. P. B. Gajanayaka, U. K. Jayaslnqhe-Mudallqe
PDF
P. D. Pathirana, U. K. Jayasinqhe-Mudalige
PDF
D. J. Punchihewa
PDF
L. H. P. Gunaratne, S. A. Dissanayake
PDF
R. L. Gonsalves, R. Khichadi
PDF
J. Herath
PDF
P. R. Krishnan, M. Paramathma
PDF
S. Kugathas, Y. Sivatharshan, K. Sivashanthini
PDF
K. Silva, S. Amaratunge
PDF
M. M. Fonseka, R. L. T. N. Rajapakshe, D. A. C. Silva
PDF
J. W. D. Chaminda, P. G. S. A. Jayarathne, S. Amaratunge
PDF
N. I. Kalasinghe, D. M. S. H. K. Ranaslnghe
PDF
W. M. B. S. Nissanka
PDF
M. S. J. Perera, C. N. B. Barnbaradenlya, P. G. d. R. Perera, V. A. M. P. K. Samarawickrema, H. O. D. C. K. Perera
PDF
D. M. S. H. K. Ranasinghe, W. M. P. S. B. Wahala
PDF
R. U. K. Plyadasa, J. A. Liyanaqe, K. D. N. Weerasinghe, D. S. E. Kurnara, H. K. C. S. Lakmal
PDF
S. F. Ansar, M. W. A. P. Jayatilaka
PDF
P. Wijesinghe, D. M. S. H. K. Ranasinghe
PDF
S. S. M. De Silva
PDF
S. S. M. De Silva
PDF
S. R. Garimella
PDF
M. C. M. Perera, G. Hitinayake, S. K. Hennayake
PDF
H. M. Nawarathna Banda
PDF
R. H. G. Ranil, S. R. W. A. B. M. R. J. Kandapola, D. K. N. G. Pushpakurnara, D. S. A. Wijesundara
PDF
C. D. Kaluthota, S. W. Kotagama
PDF
R. M. A. P. M. Rajatewa, B. M. P. Singhakumara
PDF
S. R. W. A. B. M. R. J. Kandapola, R. G. H. Ranil, D. K. N. G. Pushpakurnara, T. Slvananthawarl
PDF
M. M. K. Karunarathne, W. J. S. K. Weerakkody, D. S. A. Wijesundara
PDF
U. Dissanayaka, D. Mahaulpatha
PDF
S. N. Gamage, D. K. Weerakoon, A. Gunawardena
PDF
D. M. S. S. Karunarathna, A. A. T. Amarasinghe, U. T. I. Abeywardena, M. D. C. Asela, D. G. R. Sirimanna
PDF
B. Dhaka, M. A. Pinard
PDF
A. Oas, L. Vijayan
PDF
K. Yakandawala, S. J. B. A. Jayasekera, D. S. A. Wijesundara, T. L. S. Thirimanne
PDF
A. S. U. Liyanage, W. M. D. Wasala, D. K. Edirisinghe, A. Wijesekera
PDF
B. N. Sathish, C. G. Kushalappa
PDF
R. T. Agasimani, K. Kumaran
PDF
P. Manoharan, T. Shripathy
PDF
R. Sridhar, T. Thangaradjou, L. Kannan
PDF