ටී. ජී. ඩබ්ලියු. ද සිල්වාගේ කෙටිකතා: දළ විචාර සටහනක්

Authors

  • Nandasena Ratnapala University of Sri Jayewardenapura, Sri Lanka

DOI:

https://doi.org/10.31357/fhss/vjhss.v03i01%20&%202.4100

Abstract

ටී. ජී. ඩබ්ලියු. ද සිල්වාගේ කෙටිකතා: දළ විචාර සටහනක්

Downloads

Published

2019-10-24

Issue

Section

Articles