සිංහල භාෂාවේ සතුන් ඇමතීමේ ව්‍යවහාර හා ඒවායේ ඓතිහාසික ස්වරූපය පිලිබඳ අධ්‍යයනයක්

Authors

  • P.B. Meegaskumbura University of Peradeniya Sri Lanka

DOI:

https://doi.org/10.31357/fhss/vjhss.v03i01%20&%202.4106

Abstract

සිංහල භාෂාවේ සතුන් ඇමතීමේ ව්‍යවහාර හා ඒවායේ ඓතිහාසික ස්වරූපය පිලිබඳ අධ්‍යයනයක්

Downloads

Published

2019-10-24

Issue

Section

Articles