නීතිය, අපරාධය හා දඬුවම පිලිබඳ බෞද්ධ ආකල්පය

Authors

  • Rev. Bellanvila Wimalarathana University of Sri Jayewardenapura, Sri Lanka

DOI:

https://doi.org/10.31357/fhss/vjhss.v03i01%20&%202.4108

Abstract

නීතිය, අපරාධය හා දඬුවම පිලිබඳ බෞද්ධ ආකල්පය

Downloads

Published

2019-10-24

Issue

Section

Articles