Vol 9, No 2 (2019)

DOI: https://doi.org/10.31357/jtfe.v9i2

Table of Contents

Feature Article

S.M. Young

Articles

E. Pandian, P. Ravichandran
N. Borah, P.K. Borua, S. Roy, S.P. Saikia
G.N.T. Hasnat, M.A. Hossain, M.K. Hossain
N.S. Abeysingha, M.I. Madusanka, B. Rotawewa, N. Gunasena
C.K. Muthumala, S. De Silva, K.K.I.U. Arunakumara, P.L.A.G. Alwis
M.L.D.D. Abhayawardhana, N.J.G.J. Bandara, S.K.L.S. Rupasinge
M. Panda, N. Lele, R.N. Samal, D. Dalai, S.P. Parida, T.V.R. Murthy
M.M Jayakody, M.P.G Vanniarachchy, I. Wijesekara
D.H. Tejavathi, B.S. Sumalatha, R. Nijagunaiah, P. Anitha, K. Gayatramma
S.G. Srinivas, Y.L. Krishnamurthy
J.J. Jeevanantham, D.A.T.W.K. Dissanayake, G.V.V Liyanaarachchi, M.N.A. Mubarak, W.M.A.K. Wijesinghe, J.K.A.B. Wijegunasekara