2002

Sustainable Environmental Management Towards a Better Quality of Life

DOI: https://doi.org/10.31357/fesympo.v0i0

Table of Contents

Forestry and Natural Resource Management

G. A. D. Perera, I. Withanachchj, S. W. Ranasinghe
PDF
H. I. Tillekaratne, S. N. Wickramaratne
PDF
S. N. Wickramaratne, H. I. Tillekaratne
PDF
P. A. Sunil, M. K. T. K. Amarasinghe, R. Senaratne
PDF
S. P. Kumara, B. M. P. Singhakumara
PDF
E.P,S.K. Ediriweera, B. M. P. Singhakumara, P. M. S. Ashton
PDF
W. N. N. U. Gunatilleke, D. M. S. H. K. Ranasinghe
PDF
S. M.C. U. P. Subasinghe
PDF
Miingala De Zoysa
PDF
A. M. R. Haripriya, S. M. C. U. P. Subasinghe
PDF
G. M. K. Perera, Hiran S. Amarasekera
PDF
N. D. Ruwanpathirana, H. S. Amarasekara, M. P. De Silva
PDF
S. Sornalingam, D. M. S. H. K. Ranaslnqhe
PDF
Kandasami Pirapaharan, S. M. C. U. P. Subasinghe
PDF
Janakie Edirisinghe, Malik Ranasinqhe
PDF
M. M. R. K. Jayarathne, S. N. Wickramarathne
PDF
K. N. J. Katupotha
PDF
B. J. C. Perera
PDF
S. Pathirana
PDF
E. S. Munasinghe
PDF
U. M. I. R. K. Weerasinghe, Dayananda Kariyawasam, Mangala De Zoysa
PDF
E. P. N. Udaya Kumara, U. A. D. P. Gunawardena
PDF
U. A. D. P. Gunawardena
PDF
S. H. B. N. P. Herath, U. A. D. P. Gunawardene
PDF
Thosapala Hewage, B. M. S. Batagoda
PDF
A. N Lokuge, K. L. G. H. Sanjeewa
PDF
V. A. M.P.K. Sarnarawlckrama, V. Chandrasegaran, K. B. Ranawana
PDF
P. R. K. Rodrigol, U. K. G. K. Padmalal, I. U. P. Samaraweera, J. U. L.D. Ayantha
PDF
D. R. N. S. Rajapaksha, V. A. M. P. K. Samarawickrama
PDF
I. K. Rajapakshet, U. K. G. K. Padmalal, S. W. Kotagama, N. K. Athulathmudali
PDF
I. K. Rajapakse, U. K. G. K. Padmalal, S. w. Kotagama
PDF
H. S. Gammanpila, B. M. P. Singhakumara, P. M. S. Ashton
PDF
S. H. Muditha Manjula, Thakshala Seresinghe
PDF
S. H. R. Priyadarshani, Thakshala Seresinhe
PDF
W. A. J. M. De Costa, P. Surenthran
PDF
U. Lakshman, D. M. S. H. K. Ranasinghe
PDF
C. Maelge, D. M. S. H. K. Ranasinghe
PDF
Upali Wanigartne, Sanja Gunawardena, Kapila Perera, Ajith De Alwis
PDF
Dinesh Pandilhawidana, K. R. Ranjith Mahanama
PDF
H. L. D. M. A. Judith, J. M. S. J Bandara
PDF
A. G. I. I. Wimaladharma, N. J. G. J. Bandara, A. H. D. O. Bammunuarachchi
PDF
P. L. Hettiarachchi, R. K. Jayaratne
PDF
P. l. Hettiarachchil, P. A. G. W. Premathilake, S. Hettiarachi
PDF
C. M. Navaratne, K. D. N. Weerasinghe
PDF
K. N. S. Perera, K. U. Tennakcons
PDF
G. Y. Jayasinghe, K. D. N. Weerasinghe, S. R. W. Pathiranage
PDF
B. S. Jayasinghe, M. I. F. P. Jayawardene, K. A. S. Pathiratne
PDF
U. M. S. Priyanka, N. J. G. J. Bandara
PDF
Lisa Crowley, Niranjali Jayasuriya
PDF
Keerthi M. Mohotti, A. R. Prathapasinghe, N. G. N. Rasangi, Shantha Jayaslnqhe, P. K. Jayawickrema, K. L. Wasantha Kumara
PDF
S. Subasinghe, Aruna Kumara
PDF
W.A.J.M. De Costa, K.S.P. Amaratungt, M.R.H.l. Karunasinghe
PDF
S.P.P. WEERASEKARA, Y.M.H.B. YAPABANDARA
PDF
S.N. Surendrant, B.G.D.N.K. De Silva, R. Ramasam
PDF