Vol 2, No 2 (2015)

International Journal of Multidisciplinary Studies

DOI: 10.31357/ijms.v2i2


Cover Page


International Journal of multidisciplinary Studies, University of Sri Jayewardnepura, Sri Lanka