Vol 1, No 2 (2014)

International Journal of Multidisciplinary Studies


International Journal of Multidisciplinary Studies


International Journal of multidisciplinary Studies, University of Sri Jayewardnepura, Sri Lanka