Journal of Accounting Panorama

Vol 1, No 1 (2014)

Journal of Accounting Panorama

Table of Contents

Articles

D.S.N.P. Senaratne
PDF
A.D.N. Gunarathne
PDF
T.S.M. Peiris, D.M.D.D. Dissanayake, N.T. Herath, P.K.J. Thanthree
PDF
C.O. Nanayakkara, M.R. Paranawithana, N.M.M.P. Nimalashantha, E.D.L. Randula, K.K.H.L. Kannangara
PDF
K.U.I. Alvis, V.K.A.S.K. Arachchige, P.M. Senavirathne, G. Thiruvalluvar, H.M.S.V. Weerarathne
PDF
K.K. Edirisooriya, P.U. Noopehewa, S.A.D.C.U. Perera, M.N.I. Silva
PDF
N. Thilakasiri, S. Kurukulasooriya, Y. De Silva, D. Dies
PDF
N. Cooray, F. Murshidha, N. Senanayake, R. Prashanty, U. Rathnasinghe, J. Dharmika
PDF
S.M. Hendahewa, J.M.R.P. Jayasinghe, P.T. Pannilarathne, M.K.P. Wijewickrama, C.M. Withanage
PDF