මහාචාර්ය විමල් ජී බලගල්ලේ: පුද්ගලයා හා ඔහුගේ සේවාව

Authors

  • A.V. Suraweera University of Sri Jayewardenapura, Sri Lanka

DOI:

https://doi.org/10.31357/fhss/vjhss.v03i01%20&%202.4105

Abstract

මහාචාර්ය විමල් ජී බලගල්ලේ: පුද්ගලයා හා ඔහුගේ සේවාව

Downloads

Published

2019-10-24

Issue

Section

Articles