Vol 4 (2007)

Proceedings of the Fourth International Conference on Business Management

Table of Contents

Articles

B.N.F. Warnakulasooriya, P.G.S.A. Jayarathne
T.L. Sajeevanie
K. Wawlagala
A.S. Dharmasiri
M.P.N. Janadari, S.P.P. Amaratunga
A.G K.M.U. Gamakumara
A.M.J. Attanayake
S. Senaratne, P.S.M. Guneratne
K.D. Gunawardana
A.A.J. Fernando
S.N. Jayabandu, V.M. Wickramasinghe
K.A.S.K. Kariyapperuma
J.S. Senevirathne
W.S. Handapangoda
M.V.S.S. Udayanga
P. Jayasekara
K.H.H. Kottawatta
A.T. Jayaweera
Senaratne C. Senaratne C.
H.K.G.S. Ranasinghe
W.P.R. Wickramaratne
K. Singh
K.A.S.P. Jayasooriya, S. Kumar
B.N.F. Warnakulasooriya, P.G.S.A. Jayarathne
N.W.K. Galahitiyawa, T.M.B. Palawatte
H.S.C. Perera, C.V. Rathnayake
B.S. Galdolage, C.B. Wijesundara
W.M.C.B. Wanninayake, D.M.R. Dissanayake
R.M.U.S. Udagedara
C.S.P. Fernando
Subramaniam B. Subramaniam B., F. Rahman, P. Ramachandran
B.R.M.N. Ratnayake, K.H.H. Kottawatta
D. Kuruppuarachchi, H.S.C. Perera
M.M.N. Janaratne
G.I.U.S. Perera, M.S.D. Fernando
A.S. Mirza, N.M. Rao
G.W.P. Keerthiwansa, R.K.R. Prasanna
N. Pereira, S. Jayasena
C.K. Arachchi
M.H.A. Sisira Kumara
H.M. Premathilaka
S. Ratnasabapathy, R. Rameezdeen
J.N Hettiarachchi, P.C. Kaluthanthri
N. Tharmaseelan, D. Tharmaseelan
W.G.E.J Wattegama, E.A. Weerasinghe
B. Nishantha
Y.M.S.K. Weerakoon
T.M.P.I.M. Tennakoon, S.S. Kodithuwakku
K.P. Keraminiyage, D. Amaratunga, R.P. Haigh, I. Seneviratne, G. Karunasena
C. Fernando
M. M. Fonseka, R.L.T.N. Rajapakshe, D.A.C. Silva