Vol 1, No 1 (2014)

International Journal of Multidisciplinary Studies

DOI: 10.31357/ijms.v1i1


Cover Page


International Journal of multidisciplinary Studies, University of Sri Jayewardnepura, Sri Lanka