2012

Annual Scientific Sessions of Faculty of Medical Sciences 2012

Proceedings of Annual Scientific Sessions of Faculty of Medical Sciences
6th and 7th December 2012

Table of Contents

Articles

GN Malavige, L Gomes, L Alles, T Chang, KDL Nanayakkara, C Jayasekara, SD Jayaratne
PDF
Chandima Jeewandara, GN Malavige, Vathsala Jayasuriya, M.H.J.D. Ariyaratne, Mallika Peellawate, Graham S. Ogg
PDF
A Balasooriya, TM Samarasinghe, PLD Perera, TD Kalinga, S Prathapan, J Kottahachchi
PDF
RL Satarasinghe, PJ Rathnayake, NS Jayasinghe, IGI Dissanayake
PDF
Isurika R Ranasinghe, Ayanthi Perera, Saman B Gunatilake
PDF
M Vidanapathirana, RN Rajapakse, AK Madugalla, PIU Amarasinghe, AT Dharmaratne, KD Sandaruwan
PDF
GPSG Senadheera, S Sri Ranganathan, GH Fernando, BMR Fernandopulle
PDF
WMMS Bandara
PDF
MVK Mahakumara, BGD Priyadarshani, S Amarasingha, S Siriwardene
PDF
GUS Wijesekara, DMS Fernando, S Wijeratne, N Bandara
PDF
HWAS Subasinghe, LM Hettihewa, S Gunawardena
PDF
WD Wickramasinghe, H Peiris, LG Chandrasena, V Senaratne
PDF
HMJT Jothirathna, R Ali, FS Naseem, RS Soysa, BCV Senaratna, A Pathirana, LU Wanigabadu
PDF
HKGR Anuradha, DR Palangasingha, K Indika, V Thyalan, M Hettiarachhi
PDF
DMH Fernando, WYM Abeysekera, AAWK Amarasinghe, PMC Udaya Kumara
PDF
RL Satarasinghe, PJ Rathnayake, NS Jayasinghe, IGI Dissanayake
PDF
M. Thayabaran, S.G. Yasawardene
PDF
M. Thayabaran, S.G. Yasawardene
PDF
MGAI Chulika, PVG Chathurika, MAYR Manchanayaka, S Randenikumara, MSA Perera
PDF
TRN Fernando
PDF
MKIM Chandrasiri, SASS Dilankani, NM Hewagamage, PD Udayanthi, MVF Jayasuriya, M Vidanapathirana
PDF
E.A.S.T Edirisinghe, S.G Yasawardene
PDF
KM Upatissa, S Mahadevan-Bava
LU Wanigabadu, SW Wimalasekara, ALP Seneviratne, W Palipane

Poster Presentations

TRN Fernando, YAG Perera, JR Ranaginge
TRN Fernando, AN Wijayanayake
SB Munasinghe, BT Nadeesha, MDDS Munasinghe, D Samaranayake
V Nadarsalingam, A Srirangan, M Yohendran, R Ramachandran, MVF Jayasuriya, RC Fernandopulle
RDN Karunathilaka, K Wanigasuriya
BCV Senaratna, WMDR Fernando, KCL Dharmaratne
RSR Rajakulasooriya, WPSSS Perera, MM Weerasekera, J Kottahachchi, SSN Fernando, LBAE Bogahawatta
HGI Chathuranganie, SMKS Senevirathne
WYM Abeysekera, A Gunatilake, AAWK Amarasinghe, DMH Fernando, ABS Ananda Perera
HN Pramod, KGMW Bandara, MP Deraniyagala, C Alahakoon, S Chandrasekera
KGMW Bandara, SK Chandrasekera, DMH Fernando, M Deraniyagala, HNH Promod, S Gouse
C Alahakoon, SK Chandrasekera, KGMW Bandara, HNH Promod, S Gouse, H Peiris
S Shiyanth, PH Dissanayake, S Chandrasekera, SG Yasawardene
Aloka Pathirana, M S M Rizny
GS Nanayakkara, V Abeysuriya, A Pathirana, WMM De Silva
PDF
TSP Samaranayaka, HL De Silva, MSA Perera, A Jayawardane, T Thilakaratne, C Jayaratna, MAYR Manchanayaka, PVG Chaturika
TD Dissnayaka, KN Marabe, E Liyanage
TS Talagala, CJP Kalukottege
ALP De Seneviratne, MGAI Chulika, MAYR Manchanayaka, PVG Chathurika, KC Jeewandara
T Pathirana, V Jayasuriya, K Wijewardena
AU Pathirana, MV Iyshwarya, IR Ranasinghe, GE Wickramanayake
KAD Thilini, KP Wanniarachchi, MDSS Jayathilaka, AGPK Ashoka, DH Beneragama
RL Satarasinghe, PJ Rathnayake, NS Jayasinghe, IGI Dissanayake
LK Hirimuthugoda, SPK Wathudura, H Edirimanna, HP Madarasingha
DA Gunawardane, SD Dharmaratne
DS Wijesekara, PS Gunaratne
NN Wijayatunga, HP Peiris, K Wanigasuriya, PPR Perera
LK Hirimuthugoda, PK Jayasekara, H Edirimanna, TK Vithanage
RL Satarasinghe, PJ Rathnayake, NS Jayasinghe, IGI Dissanayake
MAM Wijayawardena, TM Perera, MAMN Gamage, UAMD De Silva
SB Munasinghe, MAN Manchanayaka, D Fernando, AU Abayadeera
D.D.N.W Gunarathne, D.P. Gunawardhana, P.J.A. Gunawardhana, I.K Jinasena, D.A.C Amarasinghe, K Wanigasooriya, BCV Senarathna
D Jayawardena, WDDD Kamalasena, MDJ Wijayabandara
D Kaluthanthiri, HMH Hiranthi, P Jayawardane
PVN Wijesinghe, IU Ratnasekera, CD Ratnayake, CN Wijesinghe, AGAC Jayasekera, TNMS Fernando, WGHC Wackwella, V Jayasuriya, A Pathirana
MHJD Ariyaratne, R de Silva, GN Malavige
KWTRT de Silva, RP Perera, CM Nanayakkara
EAST Edirisinghe, SG Yasawardene
V Sathaananthan, S Santharooban, S Sathaananthan
GMC Dabarera, LV Athiththan, PPR Perera
NRM Nelumdeniya, SS Wagachchige, MDJ Wijayabandara
PDF