Vol 8 (2011)

Proceedings of the 8th International Conference on Business Management – 2011

Annual Conference organzied by Faculty of Management Studies and Commerce, University of Sri Jayewardenepura, Sri Lanka

Table of Contents

Articles

R. M. N. C. Swarnapali, J. S. Kumari, R. M. L. R. Pathmasiri
A. Aruna Shantha, B. G. H. Asan Ali
M. A. T. K. Munasinghe, H. M Firdous
D K Jinadasa, H. S. C. Perera, G. D. Samarasinghe
S. Anandasayanan, T. Raveendran, M. Raveeswaran
A. A. J. Fernando, W. G. S. Kelum
S. Ramesh, B. Nimalathasan
J. M. W. Premarathne, J. A. Karunaratne
J. P Polwatee, A. D. Liyanage
K. A. N. R. Kariyapperuma
A. L. Sandika, K. N. N. De Silva
Sanjay K. Singh
Y. Lingesiya, P. Premkanth
T. M. J. A. Cooray, Pamoda Kodikara
K. K. Ranaweera, I. Wickramasinghe
P. B. G. C. N. Bandara, M. T. P. Athauda
W. A. P. P. Weerathunge, I. Wickramasinghe
K. A.N. R. Kariyapperuma, Yelani Rathnayaka, Anitha Athukorala, S. C. Weerasekara
Upul Sanjeewa Wijepala, Tilak Wijesundara
D. B. P. H. Dissa Bandara,, K. D. I. Perera
K. Akter, D.M. Rahman
Gayani V. Hewagama, Prasadini N. Gamage
Cao Yang
R. M. A. K. Rathnayake, Sampath Amarathunge
Chandana Gunathilaka, Sampath Kongahawatte
Prakaydao Krissadee, A. A. J. Fernando
Chandana Gunathilaka
Johan U. Grobbelaar, Anita Lombard
S. Cooray, S. Senaratne
Wasantha Perera, Nada Kulendran
A. Pallegedara, T. Yamano
Junaid Zafar, Muhammad Shaukat, Norazuwa Mat
A. Aruna Shantha, B. G. H. Asan Ali
R. Abeysekera
W. R. P. K. Fernando
N Ravinthirakumaran, M. Kesavarajah
A. L. M. Riyal, H. M. N. I. Gunathilaka
M. A. Shantha Wijesinghe
T. S. D. Yapa, W. D. G. Lanarolle, T. Perera
R.C.L. De. Silva, K. P. Nishantha
K. Rupneet, K. Paramjit
Kohinur Akter
P. M. N. Mihirani, A. M. T. P. Athauda
Y. Nanthagopan
K. N. N. De Silva, D. A. M. De Silva
M. Raveeswaran, T. Raveendran, S. Ananthasayanan
Sathan .Vaikunthavasa
I. Welmilla
C. V. K. Lokunarangodade, I. Wickramasinghe, K. K. D. S. Ranaweera
H. M. T. S. Herath
T. Raveendran,, M. Raveeswaran, S. Ananthasayanan
N. M. A. Jayasinghe
S. M. M. Ikram, U. K. Jayasinghe-Mudalige, J. M. M. Udugama
V. Wickramasinghe
R. Huysamen, L. Geyer
T. Sankeetha, N. Sabina, N. Sabina, V. Niranchani
P. Selvarajan
S.V.C.V. Dilrukshika, P. D. H. D. Gunatilake
Gamini Ranasinghe, Wu Chunming
N. C. Jayasinghe
W. M. R. B. Warnasooriya, L. N. A. C. Jayawardena
R. S. S. W. Arachchi
Y. D. Pathirage, L. N. A. C. Jayawardena
R. M. N. Fonseka
C. K. Dissanayake, S. Kodithuwakku Sarath
Khurram Shahzad, Asma Gul
Mimnun Sultana
Priya Baguant
G. L. D. Wickramasinghe
Khurram Shahzad, Asma Gul
Y. G. Sandanayake, V. Sayani, K. M. G. K. Konara
E. A. G. Sumanasiri
Chandana Kasturi Arachchi, S Damayanthi Edrisinghe
R. P. C. K. Jayasinghe
Imali N. Fernando, Wei Long
G. P. R. G. Samaranayake, V S. D. Jayasena
H. A. K. N. S. Surangi, S. Amarathunga, R. Gajanayake
S. D. NAGASINGHE
K. G. A. S. Waidyasekara, P. G. I. D. Thilini
Chandana Kasturi Arachchi, S Damayanthi Edrisinghe
H. M. P. S. Herath, L. D. J. F. Nanayakkara
P. V. V. U. Perera, M. G. Bandula, J. H. U. Hemachandra, M. U. Gayani, A. I. L. Sugathadasa, A. W. Perera
Neville Warnakulasooriya, P. A. S. Perera
H. S. C. Perera, P. S. T. Perera, M. K. S. Gunawardhane
S. S. Thrikawala, R. A. A. S. Perera
S. R. Jayaranjani, R. A. P. I. S. Dharmadasa
U. I. W. Komasaru, R. Abeysekera
V. Sritharan,, T. Velnampy,
M. R. K. N. Yatigammana,
S. Shivany
M. D. Pushpakumari
Bei Zhao, W. K. Athula Gnanapala
K. D. L. R Kapuge
J. A. Fazeela, Y. Dhanushanthini
Lila Yahya, Indra Kusumawardhana
R. K. S. P. Randeni, W. M. C. B. Wanninayake
A. A. K. K. Jayawardhana, J. A. S. De Silva, A. M. T. P. Athauda
J. P. R. C. Ranasinghe
B. S. Galdolage
R. Gajanayake, S. Amarathunga, H. A. K. N. S Surangi
A. L Sandika, K. N. N. De Silva